1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo

przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz

przewozu osób i rzeczy.

1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Busydoholandii.org sp. z o.o - NIP 6762572152 z siedzibą w Pszczelna 40a /17, 30-431, Kraków, Polska

b) Przewoźnik – Busydoholandii.org sp. z o.o - NIP 6762572152 z siedzibą w Pszczelna 40a /17, 30-431, Kraków, Polska wykonująca przewóz pasażerów

c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu Busydoholandii.org sp. z o.o - NIP 6762572152 z siedzibą w Pszczelna 40a /17, 30-431, Kraków, Polska. na podstawie uiszczonej kwoty za

przejazd/zapłaconego biletu;

d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu,

2. PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został

wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą

ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np.

zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich

dalsze, bliżej nie określone skutki.

2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może

zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

2.5 W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.

2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu

kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;

d)zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów

e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych,

bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na

ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu

na granicy;

2.6. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

3. PASAŻER

3.1.Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do do przekroczenia granicy oraz wszelkich

innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;

3.2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną

wyjazdu;

3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

a) złożenia bagażu do luków bagażowych;

b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;

d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego

przewóz dotyczy;

e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;

f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania

3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu

jazdy linii nie stanowią inaczej:

· dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź

prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby

niepełnoletniej ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę.

·osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie

dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych..

W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest

równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

3.7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia

przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w

pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do firmy BIG OPES LIT

3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym,

b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,

4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego

rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być

przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody załogi.

4.4. Pasażer może zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dw��ch sztuk bagażu

nie może przekroczyć 35 kg.

4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym

regulaminie.

4.6. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i

przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym

podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.

4.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż

podręczny.

4.8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą

przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z

dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać

przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.

4.9. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe.

4.10. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie

uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych

warunków.

4.11. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w

pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce

bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi

ponosi Pasażer.

4.12. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę pojazdu oplata w wysokości

od 30 do 200 PLN za sztukę (w zależności od gabarytu bagażu).

5. UMOWA PRZEWOZU

5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz,

5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej konto bankowe bądź bezpośrednio u kierowcy,

5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5.3 Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie

istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych

telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.glob-bus.com.pl.

5.4 Rezerwacji miejsc w dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

5.5. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na

adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.

6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem

reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

a) opisanie zaistniałych okoliczności,

b) wnoszone zastrzeżenia,

c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.

6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w

których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.

6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w

chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.

6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na

okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte

ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego

bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00

PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:

a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).