Regulamin


Posted on June 14, 2024 by admin

Regulamin

1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo

przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz

przewozu osób i rzeczy.

1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Busydoholandii.org sp. z o.o – NIP 6762572152 z siedzibą w Pszczelna 40a /17, 30-431, Kraków, Polska

b) Przewoźnik – Busydoholandii.org sp. z o.o – NIP 6762572152 z siedzibą w Pszczelna 40a /17, 30-431, Kraków, Polska wykonująca przewóz pasażerów

c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu Busydoholandii.org sp. z o.o – NIP 6762572152 z siedzibą w Pszczelna 40a /17, 30-431, Kraków, Polska. na podstawie uiszczonej kwoty za

przejazd/zapłaconego biletu;

d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu,

2. PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został

wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą

ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np.

zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich

dalsze, bliżej nie określone skutki.

2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może

zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

2.5 W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.

2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu

kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;

d)zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów

e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych,

bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na

ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu

na granicy;

2.6. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

3. PASAŻER

3.1.Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do do przekroczenia granicy oraz wszelkich

innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;

3.2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną

wyjazdu;

3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

a) złożenia bagażu do luków bagażowych;

b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;

d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego

przewóz dotyczy;

e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;

f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania

3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu

jazdy linii nie stanowią inaczej:

· dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź

prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby

niepełnoletniej ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę.

·osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie

dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych..

W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest

równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

3.7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia

przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w

pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do firmy BIG OPES LIT

3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.